วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม มีมติ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ทรงพระเจริญ(http://newinfo.spu.ac.th/show.php?id=3939)

0 Comments: