วันจันทร์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

BCS222 Week 3: Competing with IT

ลูกศิษย์ที่รัก

ประกาศ
ตั้งแต่คราวหน้า ย้ายไปเรียนที่ 1-1003

ผมแปะสไลด์ไว้ให้ดูอีกครับ

คราวนี้เป็นวิชา 
BCS222


Business Management Information Systems

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ

Week 3  -  บทที่ 2

Competing with Information Technology
วีดีโอประกอบบทที่ 2

ประกาศ
ตั้งแต่คราวหน้า ย้ายไปเรียนที่ 1-1003


การบ้านที่สั่งส่งภายในอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2551
 1. ให้ทุกคนสมัคร Gmail (ถ้ายังไม่มี)
 2. ให้ทุกคนส่ง email โดยใช้ Gmail มาสวัสดีผมที่ ajcharng@gmail.com โดยมี format ดังนี้
  - ในกล่อง Subject (ชื่อเรื่อง) ให้ขึ้นต้นด้วย BCS222 หลังจากนั้นก็ตามใจ
  - บรรทัดแรกในอีเมลล์ให้พิมพ์ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ และนามสกุล (ภาษาไทย)
  - บรรทัดที่สองให้พิมพ์ รหัสนักศึกษา
  - บรรทัดที่สามให้พิมพ์ ชั้นปี คณะ และสาขา 
  - บรรทัดที่สี่ให้พิมพ์ GPA
  - บรรทัดห้าให้พิมพ์ เกรดที่อยากได้จากวิชานี้
  - บรรทัดหกให้พิมพ์ ความในใจเกี่ยวกับวิชานี้

0 Comments: