วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

การประชุมปรึกษาหารือ และสัมมนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษาประเทศเกาหลีการประชุมปรึกษาหารือ และสัมมนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษาประเทศเกาหลี


วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อบรรยายและร่วมประชุมจำนวน 2 ท่านประกอบด้วย

 1. Prof. Dr. YoungHwan Kim
  ประธานกลุ่ม APEC e-Learning Training Program
 2. Prof. Dr. Duk Hoon Kwak
  อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย Korea National Open University
  หนึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยไซเบอร์ในประเทศเกาหลีจำนวน 17 แห่ง


  ดำเนินรายการโดย อ. วรสรวง ดวงจินดา
หลักการและเหตุผล

 • ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในการศึกษา สถาบันการศึกษาจำนวนมากนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบบทเรียน การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง รวมไปถึงนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานการศึกษา เช่น การลงทะเบียนออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการเรียนให้แก่นักเรียนมากขึ้น
 • โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีพันธกิจที่สำคัญที่จะส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลในรูปแบบอีเลิร์นนิงให้กว้างขวาง โดยการสร้างความร่วมมือกับองค์กร สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการให้การจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณ โดยการใช้บุคลากร ทรัพยากรการศึกษา และคอร์สแวร์ร่วมกัน นอกจากนี้โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการศึกษาเพื่อช่วยแก้ปัญหาวิกฤติการณ์การศึกษาที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดภาคใต้ โดยได้ดำเนินการ “โครงการเตรียมความพร้อมวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาในจุดเสี่ยงภาคใต้ด้วย e-Learning” ไปแล้วนั้น ในการนี้โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ในเชิงนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติ ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้พัฒนาการศึกษา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนและเท่าทัน จึงได้เชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์จากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นประเทศผู้นำในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในวงการศึกษาอย่างประสบความสำเร็จ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ และร่วมสัมมนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้บริหารสถาบันการศึกษา นักวิชาการการศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ได้ทราบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประสบความสำเร็จ จากกรณีศึกษา และประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐเกาหลี
 2. เพื่อให้ผู้บริหารสถาบันการศึกษา คณาจารย์ ในมหาวิทยาลัยเครือข่ายของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้รับความรู้และแนวทางเพื่อนำไปจัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 • โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้บริหาร นักวิชาการการศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ ได้รับความรู้ใหม่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาการศึกษา และการจัดการการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง
 2. ผู้บริหาร นักวิชาการการศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำแผนกลยุทธ์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาการศึกษาได้

2 Comments:

Rockky said...

รูปอาจารย์ไม่ค่อยมีเลยอะครับ แต่แนวทางเป็นยังไงผมก็อยากฟังนะครับ อ่านแล้วก็มึนๆไม่ค่อยเข้าใจ

Vorasuang said...

จะมีอีกหลายหนครับ... แล้วจะชวนนะครับ :)